Настоящият уеб портал предоставя възможност за публичен достъп и визуализация на измервателните данни за шум в околната среда за три броя терминали, собственост на Община Бургас и е част от системата за мониторинг на шум на гр. Бургас.

Системата позволява достъп до непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден LAвечер, LAнощ, L24, dB(A)), за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история).

През 2010г. във връзка със създаването на “Стратегическата Карта за шум” на агломерация Бургас, бяха проведени кратковременни измервания на шум в 45 бр. локации в града - по методика на Изпълнителя, фирма СПЕКТРИ. Измерванията периодично подлежат на повторение и актуализация - с цел допълнителна верификация на “Стратегическата Карта за шум” на агломерация Бургас, както и като част от система за актуализация на данните за акустичната среда в града. Измерванията са индикативни за развитието на шумовата среда на град Бургас, но не са репрезентативни като индекси за цялогодишното шумово натоварване. Имайки задължение за актуализация на всеки 5 години на “Стратегическата Карта за шум” , както и с оглед на разработвания респективен “План за действие” , Община Бургас развива стратегически подход за системно непрекъснато отразяване на промените, настъпващи в акустичната среда на града.

<= 35.0 dB
<= 40.0 dB
<= 45.0 dB
<= 50.0 dB
<= 55.0 dB
<= 60.0 dB
<= 65.0 dB
<= 70.0 dB
<= 75.0 dB
<= 80.0 dB
 >  80.0 dB