Законова рамка и информация относно настоящия сайт и Продукта “СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (върху платформа webnoise.eu)


1. Търговски марки
“СПЕКТРИ”, “Шумов логер на данни”, “СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”, както и свързаните търговски марки, имена и изобразявани лога на този сайт са собственост на СПЕКТРИ ЕООД. Нищо съдържащо се на този интернет сайт не може да се използва или предполага за свободно за ползване, по подразбиране. Всяко право или лиценз за употреба на която и да е търговска марка на сайта, могат да бъдат използвани само с изричното писмено разрешение от притежателя на правата – СПЕКТРИ ЕООД.


2. Използвани софтуерни решения:
Използваните от СПЕКТРИ ЕООД софтуерни решения (програми и интернет решения) са интелектуални продукти, резултати от творческия труд на своите създатели. Така описаните софтуерни решения попадат под обхвата на защитата им като обекти на интелектуална собственост.


3. Законодателство относно авторските права върху използваните програми и решения:
В Европейския Съюз и конкретно в Република България компютърните програми и решения се закрилят съгласно Европейското законодателството и Българския “Закон за авторското право и сродните му права”.


4. Допълнителна информация относно авторското право
Съдържанието на настоящия интернет сайт е защитено от респективните международни, Европейски и Български закони за авторско право. Вие може да разглеждате изобразявани материали и данни на този сайт, само за не-търговска и лична употреба, или ако имате респективно сътрудничество със СПЕКТРИ ЕООД, което има отношение към съответните материали/данни (като осигурявате непокътнатост на всички респективни авторски права, търговски марки и останалите белези за собственост).


5. Структура на предлаганото решение

  • Продуктът „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” е обект на националното и международно законодателство за защита на интелектуалната собственост.
  • Авторът и притежателят на авторските права на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” е фирмата СПЕКТРИ ЕООД - България.
  • Ползването на продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” се осъществява посредством подновяем годишен абонаментен договор.
  • Абонатът получава неизключителни права за ползване на Продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©”.
  • В периода на действащ абонаментен договор, СПЕКТРИ ЕООД се ангажира да поддържа продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано решение) в работоспособна функционалност, както и да съхранява, синхронизира и поддържа получаваните от системата измервателни данни.
  • В периода на действащ абонаментен договор, Абонатът се ангажира да поддържа в изправност и комуникационна функционалност измервателните станции, които комуникират и подават дани към продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано решение).
  • Никой няма право без изричното писмено разрешение на СПЕКТРИ ЕООД да изисква, използва и/или да предоставя на трети лица, работните и/или програмни файлове на Продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано решение).
  • СПЕКТРИ ЕООД се освобождава от отговорност в случаите на неизправност и/или липса на комуникационна функционалност на измервателните станции, които комуникират и подават дани към продукта „СПЕКТРИ Шумов Уеб Достъп©” (и неговото присъщо интернет базирано решение).


6. Гаранции
СПЕКТРИ ЕООД не предоставя гаранции относно точност, представителност, непрекъснатост и пълнота на съдържанието в настоящия интернет сайт, като може да прекрати разпространението му без предварително известие (като Ви приканваме тогава да потвърдите съдържанието на сайта от други източници).


7. Линкове към сайтове на трети страни
Този сайт на СПЕКТРИ ЕООД може да съдържа линкове до интернет сайтове, поддържани от други оператори. Реферираните външни сайтове не са под контрола на СПЕКТРИ ЕООД, като СПЕКТРИ ЕООД не носи отговорност за респективното съдържание или връзки от тези външни сайтове.


8. Приложим закон
Приложимо законодателство относно съдържанието и материалите в настоящия сайт е Българското законодателство (независимо от евентуален конфликт на различни законодателни норми). Единствено Български съд ще се произнася по респективни спорове и юридически казуси. Място на юрисдикция е гр. София, България.СПЕКТРИ ЕООД 2014 ©