Информация за мониторинговата система за шум на Община Бургас:

През 2010 г., във връзка с реализацията на проекта за „Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда”, Община Бургас пусна в експлоатация система от последно поколение за непрекъснат мониторинг на шума в околната среда (тип ENM, производство на професионалния разработчик на инструментариум от най-висок клас за измерване на шума, фирма Brüel & Kjær – Дания). Измервателната система за непрекъснат мониторинг и контрол на шума в околната среда разполага към момента с 3 бр. стационарни измервателни терминала – разположени в локациите на ТД „Освобождение”, ТД „Зора” и Дирекция ООС на Община Бургас.

Непрекъснатият мониторинг на шума е единствения достоверен източник за проследяване развитието на акустичната ситуация в града. Комбинирано със система за обхващане на по-голям брой измервателни точки и разширяване обхвата на контрол, Община Бургас е предприела и предвижда да предприеме интегриран подход с комплекс от конкретни мерки по целенасочено проследяване, планиране и редукция както на надграничното ошумяване, така и на и ошумяването смущаващо нормалния жизнен ритъм и комфорт на населението. В тази връзка, като част от интегрирания подход по дългосрочна редукция на шума в околната среда на град Бургас, разработването на стратегическата карта за шум, както и на плановете за действие към нея в техния първоначално завършен вид и последващ методичен континюитет са предвидени да оформят експертният фундамент за целенасочено и ефективно противошумово планиране.


Компоненти:

  • 3 бр. стационарни мониторингови терминали;
  • 1 бр. сървър и клиент за постоянен мониторинг и натрупване на база данни.

Изглед компоненти и визуализация клиентски софтуер:

Изглед глобална концепция webnoise.eu:

Разположение на терминалите (станциите) в гр. Бургас:

Място на разстановане на мониторингови станции за измерване на шум Адрес № терминал
Община Бургас, Дирекция "ООС" гр. Бургас, ул. "Шейново" 24 1
Община Бургас, ТД "Зора" гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67 2
Община Бургас, ТД "Освобождение" гр. Бургас, к-с "Славейков" 3


Дълготраен мониторинг в постоянни локации, както следва:

  • Постоянен мониторинг в локации № 1-3;
  • Окончателно разстановане за последващ мониторинг развититето на „шумовата” ситуация в избрани локации от Община „Бургас”;
  • Извлечения от типична спектрална характеристика на измерваните спектрални сигнали (регистрирано шумово „събитие”):

Изводи от използването на мониторинговата система за шум до момента:

  • Показанията за дълговременно развитие и промяна на измерваните шумови нива, показват незначителна във времето (месеците) промяна на шумовото натоварване в избраните локации.
  • Показанията от спектралните данни за резултатите от мониторинга на шума отразяват обичайния честотен профил за избраните локации (градска среда). Основните честоти на интерес (с преобладаващи амплитуди) са в интервала 125 Hz – 1 kHz. Детайлен анализ е наличен от базата данни на системата – безценна информация при дефиниране и приемане на бъдещите планове за действие за редукция и управление на шума в агломерация Бургас.
  • Измервателните терминали № 1 (ДООС) и № 2 (Зора) индицират повишени нива на осреднения интегрален показател на Leq (поради влиянието на източник пътен трафик) – независимо от разположението на терминалите далеч от основни източници (булеварди, самолетен трафик, ж. п. трафик, промишлена дейност).
  • Терминал № 3 (Освобождение) е изложен на преимуществено самолетен трафик. Резултатите до момента отчитат данни извън натоварения летен сезон за Летище Бургас. Очаквано нивата на осреднения интегрален показател на Leq са ниски и под граничните пределно допустими стойности, но се отчита повишение на показателя LAmax (изключително стресово и субективно влияещ индекс).